Komplett guide til parkeringsregler: Alt om skilt, regler & bøter

Biler parkert langs veien i henhold til parkeringsregler og parkeringsskilt.

Når du parkerer bilen, er det siste du vil ha en dyr parkeringsbot eller oppdagelsen av at bilen din er tauet bort. Men med et virvar av parkeringsregler og forvirrende skilt, hvordan kan du være sikker på at du parkerer lovlig?

Denne guiden er din nøkkel til å forstå de komplekse reglene rundt parkering. Vi vil dekke alt fra de grunnleggende trafikkreglene, tolkning av parkeringsskilt, til hvordan du unngår bøter.

Lover og regler

Å forstå parkeringsreglene er kritisk for å unngå bøter og sikre at du parkerer trygt og lovlig. I denne seksjonen vil vi dykke dypere inn i definisjonen av "å parkere" og utforske viktige regler og unntak du bør være klar over.

Definisjonen av «å parkere»:

Ifølge trafikkreglene betyr «å parkere»:

Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det. Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

Dette gjelder altså der det i utgangspunktet er ulovlig å parkere – ved skilting eller fordi det strider mot generelle trafikkregler, som for eksempel foran inn- og utkjørsel eller i gågate.

Det betyr at selv om sjåføren sitter i bilen regnes den som parkert så lenge den står stille.

Parkeringsbestemmelsene definerer også at av- og pålessing beskriver håndtering av tyngre gjenstander – så en handlepose eller pizza teller ikke.

Det samme gjelder av- og påstigning; du kan ikke sitte i bilen og vente på de som skal ut eller inn, kun et raskt stopp for å slippe noen av eller på er lov.

Det er også viktig å huske at unntaket om av- og påstigning og av- og pålessing, aldri gjelder der det ifølge alminnelige trafikkregler er ulovlig å stoppe. Eksempler inkluderer: fortau, gangfelt, sykkelfelt, kollektivfelt, i kryss, på plasser reservert forflytningshemmede eller hvis det av andre grunner er skiltet med Stans forbudt.

Dersom det ikke er satt opp regulerende skilt gjelder generelle regler for parkering. De viktigste er:

 • Du må stanse/parkere minst fem meter fra veikryss, gangfelt eller sykkelkryssing.
 • Det er forbudt å stanse helt eller delvis på fortau, gangvei eller sykkelvei.
 • Det er forbudt å parkere foran inn- eller utkjørsel.
 • Både eier og fører er ansvarlig for parkeringen.

Vilkårsparkering

Vilkårsparkering er en vanlig form for parkering på offentlige veier, men det kommer med sine egne regler og forpliktelser. I denne delen vil vi forklare hva vilkårsparkering er, hvordan det er definert i parkeringsforskriften, og hva du som sjåfør trenger å være oppmerksom på.

I lovens øyne defineres vilkårsparkering som:

Parkering på vei som er åpen for alminnelig ferdsel, mot betaling, med tidsbegrensning med eller uten dokumentasjonsplikt, på oppstillingsvilkår, med krav om parkeringstillatelse for forflytningshemmede eller på andre vilkår.

Dette må du passe på ved vilkårsparkering:

 • Følg skiltene og sett deg inn i reglene som gjelder for det aktuelle stedet.
 • Bilen må parkeres i samsvar med skilt og/eller oppmerking og innenfor oppmerkede felt hvis det finnes.
 • Trekk billett i automat og plasser den godt synlig bak frontruten.
 • Bruker du en parkeringsapp er det ditt ansvar å legge inn riktig informasjon, for eksempel registreringsnummer og takstsone.
 • Sjåføren har plikt til å undersøke om bilen er lovlig parkert.
 • Det er sjåførens ansvar å påse at parkeringsavgiften er betalt.

Parkeringsskilt

Sjåføren er pliktig å aktivt finne ut om det er lov til å parkere på et gitt sted. Det er derfor viktig å følge skiltingen og kjenne betydningen av skiltene.

Det er også viktig å huske at grunneier har lov til å endre betingelsene for parkering, for eksempel ved vårrengjøring eller veiarbeid. Når det da settes opp nye skilt, ofte midlertidige, er de gyldige fra 24 timer etter at de er satt opp.

Selv om bilen står lovlig parkert bør man derfor sjekke skiltingen minst en gang i døgnet, for å forsikre seg om at det ikke har kommet opp skilt eller underskilt som tilsier at noe har endret seg.

Skiltregler

Generelt sett gjelder parkeringsskiltene for den siden av veien de er satt opp, det vil si i kjøreretning. De er gyldige fra der de er plassert til neste kryss eller skilt.

Skiltene kan ha en pil under hovedskiltet som angir hvilken retning skiltet gjelder for, eller om det gjelder i begge retninger.

Når du parkerer må du sørge for at hele bilen er innenfor skiltets virkeområde.

De viktigste skiltene som regulerer parkering er...

Parkering tillatt

Parkering tillatt-skiltet sier at så lenge det ikke strider mot reglene om parkering og stans, er det lov til å parkere her.

Skiltet kombineres ofte med underskilt, dersom det er begrensninger i tid eller annet.

Uten underskilt som angir noe annet, gjelder skiltingen på den siden av veien det er satt opp, i kjøreretning.

Det kan også brukes innenfor parkeringssoner for å kommunisere at parkering er tillatt uten begrensninger.

Stans forbudt

Som navnet antyder, er alle former for stopp er forbudt på den siden skiltet står.

Skiltet benyttes på strekninger der stans vil føre til fare eller ulempe for andre trafikanter.

Parkering forbudt

Parkering forbudt-skiltet angir forbud mot parkering på den siden av veien hvor skiltet er satt opp.

Her gjelder trafikkreglenes definisjon av «parkering» som nevnt over. Du kan med andre ord foreta rask av- og pålessing eller av- og påstigning.

Parkeringssone

Skiltet forteller at det er tillatt å parkere i hele den angitte sonen. Vær oppmerksom på symbolene og den eventuelle teksten som står på skiltet, dette angir hvilke reguleringer som gjelder innenfor sonen.

Parkeringssonen skal være av rimelig størrelse og tydelig avgrenset, slik at det er enkelt for trafikantene å forstå hvor sonen begynner og ender.

Slutt på Parkeringssone

Slutt på parkeringssone brukes for å oppheve parkeringssone

En parkeringssone oppheves ikke av andre skilt for regulering av parkering.

Betaling av parkering

Når det kommer til parkeringsregler, er betalingsmetoden et viktig aspekt. Det er ulike metoder for å betale for parkering, og det er viktig å være klar over hvordan disse fungerer for å unngå bøter. I denne delen vil vi se på de mest vanlige betalingsmåtene og sjåførens ansvar knyttet til dem.

Å betale for parkering kan gjøres på to hovedmåter:

 • Ved å trekke en billett fra en parkeringsautomat.
 • Ved bruk av en parkeringsapp på mobilen.

I begge tilfeller er det sjåførens plikt å påse at alt blir gjort riktig. Hvis du trekker en billett, må den plasseres synlig bak frontruten. Bruker du en app, må du sørge for at all informasjon som legges inn er korrekt..

Hva koster parkering?

Prisene på parkering varierer fra by til by og sted til sted. Prisene varierer også etter om det er kommunal eller privat parkering.

Parkeringsbot og klagemuligheter

Det er mye forvirring rundt parkeringsbøter og hvordan de håndteres. Her vil vi avklare noen av de vanligste misforståelsene og gi innsikt i hvordan systemet faktisk fungerer.

Det er en myte at parkeringsvakter får provisjon for bøtene de skriver ut og at private parkeringsselskap kan sette så høye bøter de vil. Dette er ikke riktig.

Det er fastsatt gjennom lov at parkeringsvakter ikke kan gis provisjon for antall bøter de ilegger, og størrelsen på bøtene er også regulert av lovverket.

Parkeringsbot

Hvis du ikke følger parkeringsreglene og parkerer feilaktig, kan du støte på konsekvenser. Enten kan du bli ilagt en kontrollsanksjon, som er et gebyr gitt av private parkeringsselskaper, eller et offisielt parkeringsgebyr fra myndighetene. Begge deler er bøter du må betale for å ha parkert feil.

Parkeringsgebyr

For overtredelser av trafikkreglene som omhandler parkering gis det bøter.

Dette gjelder for eksempel om du har parkert i kryss, på fortau, for nære eller på gangfelt, eller lignende. Det samme gjelder om du parkerer i strid med skiltede stans- eller parkeringsforbud.

Gebyret for slike forseelser er per i dag på 900 kroner.

Kontrollsanksjon

Dersom du har gjort noe feil, stått for lenge eller lignende på steder der det er vilkårsparkering, kan du ilegges gebyr på kroner 660.

Det er også satt en lavere sats på 330 kroner som kan ilegges ved brudd på dokumentasjonsplikt for tidsbegrenset gratisparkering eller overtredelse av reservert parkering til kunde, besøkende eller gjest.

For ulovlig parkering på plasser som er reservert for forflytningshemmede kan det gis bøter på kr 990.

Klagemuligheter

Både eier og fører av bilen kan klage på parkeringsbøter.

Dersom boten gjelder vilkårsparkering, skal klagen gå til den virksomheten som har skrevet ut boten. Fristen for å klage er tre uker etter ileggelsen.

Om du ikke får medhold på klagen kan du ta det videre til Parkeringsklagenemnda. Dette må skje innen ett år etter datoen da det ble klaget til virksomheten.

Klager på parkeringsgebyr som er gitt for parkering i strid med alminnelige parkeringsregler, skal sendes til kommunen der gebyret er ilagt.

Fristen for å klage er tre uker etter ileggelsen. Om du ikke får medhold på klagen, kan saken tas videre til tingretten. Dette må gjøres innen tre uker etter at du fikk svar på klagen.

Ofte stilte spørsmål og svar

Parkeringsregler kan noen ganger virke komplekse. Her svarer vi på noen vanlige spørsmål relatert til parkering, bøter, gebyrer og mer.

Oppsummering

Parkeringsreglene kan virke overveldende, men forståelse av grunnleggende prinsipper kan gjøre det enklere å navigere. Her er de viktigste punktene du bør huske:

 • Definisjon av parkering: Selv om du sitter i bilen, regnes bilen som parkert hvis den står stille.

 • Vilkårsparkering: Steder der det kan kreves betaling eller annen form for vilkår for å parkere.

 • Trafikkregler: regulerer parkering utenfor oppmerkede soner og vilkårsparkering.

 • Parkeringsskilt: Sett deg inn i skiltene og underskiltene som regulerer parkering.

 • Sjåførens ansvar: Det er sjåførens plikt og ansvar å påse at man har parkert lovlig.

 • Klagemuligheter: Dersom man er uenig i et ilagt parkeringsgebyr, kan man klage på boten.

Oppdatert 4. september 2023