Alt du trenger å vite om fartsgrenser i Norge

Fartsgrense 60

I Norge har vi en nullvisjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken, dette ligger til grunn for hvordan alle fartsgrenser blir satt. Overskridelse av fartsgrensene straffes med alt fra bøter til fengsel.

Her skal vi se nærmere på de forskjellige fartsgrensene vi må forholde oss til:

 • Hvordan bestemmes fartsgrensene
 • Hva er generelle fartsgrenser
 • Fartsgrenser i tettbygde strøk
 • Høyeste fartsgrenser
 • Spesielle regler
 • Hva betyr fartsgrensene
 • Fartsbøter og andre straffer

Fartsgrenser – lover og regler

Vi har to typer fartsgrenser å forholde oss til, generelle og spesielle. De generelle trenger ikke skiltes, mens de spesielle alltid skal skiltes.

Både generelle og spesielle fartsgrenser angir den høyeste, lovlige farten på den gitte veistrekningen.

Fartsgrensen gjelder fra den blir angitt, frem til det kommer nytt skilt, eller skilt om at fartsgrensen oppheves. Hvis det ikke er skiltet, gjelder generell fartsgrense.

Det er Statens vegvesen som setter kriteriene for fartsgrenser i Norge. Kriteriene som legges til grunn for grensene er sammenhengen mellom fart, risiko og ulykker. Målsetningen er å ta vare på trafikksikkerheten, samtidig som trafikken skal flyte så godt som mulig.

Fartsgrensene blir satt av:

 • kommunene for kommunale veier
 • politiet for byer og tettsteder
 • Statens vegvesen for fylkesveier og riksveier
 • Statens vegvesen for de høyeste fartsgrensene (90, 100 og 110) på alle veier

Generelle fartsgrenser

For å begrense skiltmengden langs veiene våre, har vi de generelle fartsgrensene på 50 km/t og 80 km/t. Disse skal følges når det ikke er satt opp skilt med en annen fartsgrense.

Bruk av generelle fartsgrenser:

 • 50 km/t i byer og tettsteder
 • 80 km/t utenfor tettbygde strøk

Fartsgrenser i boligfelt og tettbygde strøk

På lokale og kommunale veier i tettbygde strøk er det ofte lavere fartsgrense enn 50 km/t. Dette er for å trygge all ferdsel på veiene – for både fotgjengere, syklister og andre, der det er små veier og tett bebyggelse.

På disse strekningene vil fartsgrensen være 30 eller 40 km/t, og man vil ofte oppleve fysiske hindre, som fartsdumper.

Høyeste fartsgrenser i Norge

Den høyeste fartsgrensen i Norge er 110 km/t, men ikke alle motorveier tillater denne farten.

Motorveier med god standard, belysning og bredt område med rekkverk i midtdeleren kan ha den høyeste fartsgrensen på 110 km/t. Andre motorveier har fartsgrense på 90 eller 100 km/t.

Også andre veier, med få avkjørsler og god standard/sikt, kan få fartsgrense på 90 km/t selv om de ikke klassifiseres som motorveier.

For å kunne ferdes på en motorvei må kjøretøyet være i stand til å holde en fart på 40 km/t.

Spesielle regler

For kjøretøy som veier mer enn 3500 kg og kjøretøy med tilhenger som har bremser gjelder egne regler for høyeste fartsgrense. Disse får ikke kjøre over 80 km/t, selv om det er angitt en høyere fartsgrense på veistrekningen.

Kjøretøy med tilhenger uten bremser har tidligere ikke hatt lov til å kjøre raskere enn 60 km/t, men fra 2022 er dette økt til 80 km/t.

For buss klasse 3, er 100 km/t høyeste fartsgrense uansett skilting.

Skilt og forklaringer

Generelle fartsgrenser trenger ikke skiltes, utover dette skal alle fartsgrenser skiltes.

De spesielle fartsgrensene skiltes med forbudsskilt. Skiltet sier at det er forbudt å kjøre fortere enn det som er angitt.

Dette betyr fartsgrensene og her finner du dem

30

 • Veier og gater innenfor tettbygd strøk.
 • Ofte gater gjennom boligbebyggelse, steder med mange gående og syklende og langs strekninger ved barneskoler.

40

 • Veier og gater innenfor tettbygde strøk.
 • Ofte veier i byer og tettsteder.
 • Færre gående og syklende enn langs 30-strekninger, men likevel så mye aktivitet at bilistene må holde lavere fart enn 50 km/t.

50

 • Generell fartsgrense innenfor tettbygd strøk.
 • Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er skiltet.

60

 • Veier utenfor tettbygd strøk – ofte i utkanten av byer eller tettsteder.
 • Stekninger med mange avkjørsler, kryss, bebyggelse og/eller gående og syklende.
 • Strekninger med lokaltrafikk til og fra boliger og ulike virksomheter (skoler, butikker, bussholdeplasser, bensinstasjoner eller annet).

70

 • Veier og strekninger utenfor tettbygde strøk som er skiltet ned fra 80 km/t på grunn av særlig høy ulykkesrisiko og tidligere ulykker.
 • Grensen for å overleve en frontkollisjon går ved cirka 70 km/t, forutsatt en moderne kollisjonssikker bil og bruk av bilbelte.

80

 • Generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er skiltet, eller dersom det er skiltet at en fartsgrense er slutt.

90

 • Motortrafikkveier med 2 – 3 kjørefelt.
 • Veier med 2 kjørefelt og lite trafikk.

100

 • Motorveier med høy standard og veilys.
 • Kjøreretninger er adskilt med et bredt område der det enten er et rekkverk eller en jordvoll.

110

 • Motorveier med høy standard og veilys.
 • Kjøreretninger er adskilt med et bredt område med rekkverk.
 • Veien må blant annet ha bredere veiskulder, bedre sikt framover og mindre svinger enn ved fartsgrense 100.

Kilde: Statens vegvesen

Fartsbøter og andre straffer

Politiet slår hardt ned på brudd på trafikkreglene og overskridelser av fartsgrensene.

Er det snakk om moderate fartsoverskridelser blir konsekvensen som regel bøter og prikker i førerkortet.

Dersom det dreier seg om større overskridelser, risikerer man å miste førerkortet for en periode.

Hvis fartsovertredelsen er svært høy, kan man både miste førerkortet og dømmes til ubetinget fengsel.

Hvor store bøter man får ved fartsoverskridelser varierer etter hva fartsgrensen er og hvor mye over grensen man kjører. Det samme gjelder antall prikker i førerkortet.

Fra 1. februar, 2023 gjelder disse satsene for fartsbøter

Hvis du kjører over fartsgrense på 50 km/t:

51-55 km/t – kr 1 100

56-60 km/t – kr 3 000

61-65 km/t – kr 5 400

66-70 km/t – kr 7 800

71-75 km/t – kr 12 100

Fra 25 km/t over: mister førerkortet

Hvis du kjører over fartsgrense på 60 km/t:

61-65km/t – kr 1 100

66-70 km/t – kr 3 000

71-75 km/t – kr 5 400

76-80 km/t – kr 7 800

81-85 km/t – kr 12 100

Fra 25 km/t over: mister førerkortet

Hvis du kjører over fartsgrense på 70 km/t:

71-75 km/t – kr 1 000

76-80 km/t – kr 3 000

81-85 km/t – kr 4 800

86-90 km/t – kr 6 700

91-95 km/t – kr 9 100

96-100 km/t – kr 12 100

101-105 km/t – kr 14 500

Fra 35 km/t over: mister førerkortet

Hvis du kjører over fartsgrense på 80 km/t:

81-85 km/t – kr 1 100

86-90 km/t – kr 3 000

91-95 km/t – kr 4 800

96-100 km/t – kr 6 700

101-105 km/t – kr 9 100

106-110 km/t – kr 12 100

111-115 km/t – kr 14 500

Fra 35 km/t over: mister førerkortet

Hvis du kjører over fartsgrense på 90 km/t:

91-95 km/t – kr 1 100

96-100 km/t – kr 3000

101-105 km/t – kr 4 800

106-110 km/t – kr 6 700

111-115 km/t – kr 9 100

116-120 km/t – kr 12 100

121-125 km/t – kr 14 500

126-130 km/t – kr 15 100

Fra 40 km/t over: mister førerkortet

Hvis du kjører over fartsgrense på 100 km/t:

101-105 km/t – kr 1 100

106-110 km/t – kr 3 000

111-115 km/t – kr 4 800

116-120 km/t – kr 6 700

121-125 km/t – kr 9 100

126-130 km/t – kr 12 100

131-135 km/t – kr 14 500

136-140 km/t – kr 15 100

Fra 40 km/t over: mister førerkortet

Hvis du kjører over fartsgrense på 110 km/t:

111-115 km/t – kr 1 100

116-120 km/t – kr 3 000

121-125 km/t – kr 4 800

126-130 km/t – kr 6 700

131-135 km/t – kr 9 100

136-140 km/t – kr 12 100

141-145 km/t – kr 14 500

146-150 km/t – kr 15 100

Fra 40 km/t over: mister førerkortet

Ofte stile spørsmål og svar

Oppsummering

Fartsgrenser i Norge:

 • Vi har to typer fartsgrenser – generelle og spesielle.
 • Generelle fartsgrenser må ikke skiltes.
 • Generelle fartsgrenser er: 50 km/t i byer og tettsteder og 80 km/t utenfor tettbygde strøk.
 • Spesielle fartsgrenser skal alltid skiltes.
 • Skiltet angir den høyeste farten det er tillatt å kjøre på den gitte strekningen.
 • Fartsgrensen gjelder helt til det kommer nytt skilt.
 • Høyeste tillatte fart i Norge er 110 km/t.
 • Dersom du overskrider fartsgrensen kan du få bøter, miste førerkortet og komme i fengsel – boten/straffen settes etter hvor stor overskridelsen er.

Husk!

Kjør alltid etter forholdene. Den angitte fartsgrensen sier bare hva maksimalt tillatt fart er, ikke hva som er tilrådelig. Flere faktorer kan tilsi at du bør kjøre saktere, som dårlig sikt, fare for vannplaning, glatte veier, krappe svinger eller fareskilt.

Oppdatert 13. april 2023