Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I tråd med lovkrav i Regnskapslovens § 3.3 om samfunnsansvar, samt Likestillings- og diskrimineringsloven § 26, arbeider Viking Assistance Group for å sikre ansvarlighet i alle deler av vår verdikjede som omhandler personal, arbeidsmiljø, miljø og samfunnsansvar.

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 aktualiserer dette arbeidet og lovfester at alle større bedrifter i Norge skal sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og rapportere åpent på resultater og tiltak. Viking Assistance Group (VAG) har virksomhet i Norge, Sverige Danmark, Finland og Spania gjennom flere selskaper som inngår i vårt konsern. Dette dokumentet gir en samlet redegjørelse for hvordan virksomhetene i konsernet har gjennomført aktsomhetsvurderinger for perioden fra 1. juli 2022 til 31. desember 2022.

Viking Assistance Groups redegjørelse etter kravene i Åpenhetsloven finnes på konsernets nettside www.vikingassistance.com.

Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Bærekraft handler om å sikre at dagens virksomhet og tjenester utføres på en måte som tar hensyn til kommende generasjoner. For Viking betyr dette blant annet å tilpasse seg kundenes økende etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester. Det inkluderer bruk av mer miljøvennlige kjøretøy, implementere energieffektivitetstiltak og sørge for rettferdige arbeidsforhold.

Vikings viktigste dokumenter for etterlevelse av Åpenhetsloven er vår etikk policy og etiske retningslinjer for leverandører. Disse beskriver hvordan vi ønsker å fremme respekt og ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede. Videre opererer vi i tråd med vårt eierkonserns (Sampo) Sampo Group Code of Conduct og Sampo Group investment management and operations.

Viking jobber aktivt og systematisk med HMS, likestilling og inkludering i egen virksomhet. Dette inkluderer opplæring av ansatte, risikovurderinger, utarbeidelse av handlingsplaner og andre tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø og en inkluderende arbeidsplass. Arbeidstakere ønsker å jobbe for bedrifter som bidrar til å løse vår tids utfordringer. Det stilles krav til leverandørene fra private og offentlige virksomheter som ønsker å kjøpe bærekraftige produkter fra sine underleverandører. Investorer og långivere stiller i økende grad krav til bærekraft i finansieringen.

Dette er blant grunnene til at også vi i Viking Assistance Group har satt bærekraft høyt på agendaen, sammen med vårt ønske om å være en del av løsningene, ikke problemene, i fremtiden. Åpenhetsloven aktualiserer dette arbeidet ved at vi har vært positive til innføringen av loven. Slik vi ser det, kommer Åpenhetsloven til å bidra med mer kunnskap og bevissthet rundt viktige temaer.

I dette arbeidet har vi benyttet OECDs modell for aktsomhetsvurdering og i prosessen har vi fått god veiledning av partnere som har gitt gode innspill blant annet med arbeidet knyttet til overordnet risikokartlegging av leverandører. Våre aktsomhetsvurderinger er bygget rundt FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Resultatet av aktsomhetsvurderinger og arbeid utført i 2022

Overordnet risikokartlegging og risiko screening er gjennomført med fokus på kartlegging og prioritering.

Fordi vår virksomhet hovedsakelig er knyttet til Norden anser vi risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i utgangspunktet som lav. Vi anerkjenner likevel at vår virksomhet direkte eller indirekte kan ha negativ påvirkning på disse områdene. Dette knytter seg i all hovedsak til eksterne faktorer, men også ved handlinger fra våre leverandører og forretningsforbindelser.

Ved implementeringen av aktsomhetsvurderingene har vi for regnskapsåret 2022 valgt å prioritere leverandørbransjer der vi har størst innkjøpsvolum og der vi basert på en innledende risikoscreening har vurdert at risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er størst. Det ble ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller "vesentlig risiko" for negative konsekvenser på menneske- rettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Risikokartleggingen baserte seg på informasjon fra VAG, samt åpen informasjon fra kunder, nyhetskilder og annen relevant informasjon fra leverandørkjeden. Den innledende risikokartleggingen beskriver risiko etter geografi og sektorer VAG er eksponert i. Aktiviteten i VAG er i all hovedsak veihjelps- og Call Center tjenester. Underaktiviteter knyttet til primærkategoriene er også inkludert i kartleggingen. Risikoen er presentert i to hovedseksjoner:

a) VAGs egen virksomhet og førsteleddsleverandører i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

b) VAGs egen virksomhet og førsteleddsleverandører i Spania.

Prioritering: VAG har hensyntatt denne risikokartleggingen, vurdert alle innkjøpskategoriene, vurdert omsetning per kategori og vurdert sannsynlighet for brudd på ansvarlig forretningspraksis. Prioritering er gjort ut fra:

 • Omsetning/volum
 • Hva vi kan påvirke
 • Hva er allmenheten opptatt av

Derfor har VAG prioritert videre dybdekartlegging og arbeid med eksterne veihjelpstjenester (Franchisenettverk) og transport.

Prioritert negativ påvirkning / skadeRelatert temaGeografi
Eksterne veihjelpstjenester (Lett og tungberging)Fagorganisering og kollektive forhandlinger. Diskriminering. Helse, miljø ogsikkerhet. Lønn. Arbeidstid. Regulære ansettelser. Korrupsjon.Norge. Sverige. Danmark. Finland. Andre.
TransporttjenesterFagorganisering og kollektive forhandlinger. Diskriminering. Helse, miljø ogsikkerhet. Lønn. Arbeidstid. Regulære ansettelser. Korrupsjon.Norge. Sverige. Danmark. Finland. Andre.

Følgende innkjøpskategorier er ikke dekket i denne rapporteringen grunnet relativt lav omsetning/lavt volum, samt liten eller liten mulighet til å påvirke: bygg og eiendom, IKT, konsulenttjenester og administrasjonstjenester, markedsføring og personal.

Risiko som er identifisert, men ikke prioritert er risiko knyttet til produksjon av biler og assistansekjøretøy.

Arbeidet med å videreutvikle interne prosedyrer og retningslinjer er et løpende arbeid. Arbeidet inkluderer utvikling av prosedyrer og retningslinjer knyttet til aktsomhetsvurderinger og tydeliggjør våre forpliktelser iht. Åpenhetsloven. Gjennom disse retningslinjene vil vi gjøre følgende;

 • ta bærekraftige valg i alle aspekter av vår virksomhet og verdikjede.
 • overholde gjeldende lov i all vår virksomhet.
 • minimere risiko og negativ påvirkning gjennom tiltak og rutiner for å implementere, måle og overvåke miljømessige og sosiale prestasjoner og resultater.
 • øke åpen og transparent kommunikasjon av vårt arbeid i henhold til Åpenhetsloven.
 • forplikter oss til å bruke vår innflytelse til å sikre en mer bærekraftig anskaffelsespraksis.

Beskrivelse prosess for aktsomhetsvurdering

1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

 • Bærekraft policy
 • Code of Conduct (CoC)
 • Etiske retningslinjer for leverandører (CoC leverandør)
 • Prosedyre for aktsomhetsvurderinger

2. Kartlegg og vurder faktisk eller mulig negativ påvirking/skade

 • Overordnet risikokartlegging
 • Prioriteringskriterier
 • Prioritere risikoer som resultat av kartleggingen

3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning/skade

 • For de prioriterte risikoene listet under punkt 2:
  • Overordnet mål
  • Status på fremdrift
  • Utførte tiltak og planlagte tiltak
 • Andre tiltak for å håndtere negativ påvirkning/ skade eller risiko for dette

4. Overvåking, gjennomføring og resultater

 • Hvem har ansvar for å overvåke effekten av iverksatte tiltak
 • Hvordan gjennomføres overvåkningen
 • Hvordan sannsynliggjør vi at tiltakene faktisk fungerer; hva er forventet effekt av tiltakene

5. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert

 • Kommunikasjon www.vikingassistance.com
 • Informasjon om håndtering av Åpenhetsloven

Mål for videre arbeid i 2023 inkluderer kartlegging av risikokategorier og utarbeidelse av en handlingsplan med tiltak for oppfølging dersom dette er aktuelt.

Vi ser tilbake på et innholdsrikt 2022 som i stor grad har handlet om å etablere en god grunnstruktur for det videre arbeidet, der målet er kontinuerlig forbedring og ikke minst å holde en høy standard for åpenhet og transparens.

Søk i veiledninger og dokumentasjon