Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger om grunnleggende
menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Bærekraft handler om å sikre at dagens virksomhet og tjenester utføres på en måte som tar hensyn til kommende generasjoner. For Viking betyr dette blant annet å tilpasse seg kundenes økende etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester. Det inkluderer bruk av mer miljøvennlige kjøretøy, implementere energieffektivitetstiltak og sørge for rettferdige arbeidsforhold.

Vikings viktigste dokumenter for etterlevelse av Åpenhetsloven er vår etikk policy og etiske retningslinjer for leverandører. Disse beskriver hvordan vi ønsker å fremme respekt og ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår verdikjede. Videre opererer vi i tråd med vårt eierkonserns (Sampo) Sampo Group Code of Conduct og Sampo Group investment management and operations.

Viking jobber aktivt og systematisk med HMS, likestilling og inkludering i egen virksomhet. Dette inkluderer opplæring av ansatte, risikovurderinger, utarbeidelse av handlingsplaner og andre tiltak for å sikre et godt arbeidsmiljø og en inkluderende arbeidsplass. Arbeidstakere ønsker å jobbe for bedrifter som bidrar til å løse vår tids utfordringer. Det stilles krav til leverandørene fra private og offentlige virksomheter som ønsker å kjøpe bærekraftige produkter fra sine underleverandører. Investorer og långivere stiller i økende grad krav til bærekraft i finansieringen.

Dette er blant grunnene til at også vi i Viking Assistance Group har satt bærekraft høyt på agendaen, sammen med vårt ønske om å være en del av løsningene, ikke problemene, i fremtiden. Åpenhetsloven aktualiserer dette arbeidet ved at vi har vært positive til innføringen av loven. Slik vi ser det, kommer Åpenhetsloven til å bidra med mer kunnskap og bevissthet rundt viktige temaer.

Ved implementeringen av aktsomhetsvurderingene har vi for regnskapsåret 2022 valgt å prioritere leverandørbransjer der vi har størst innkjøpsvolum og der vi basert på en innledende risikoscreening har vurdert at risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er størst. Det ble ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller "vesentlig risiko" for negative konsekvenser på menneske-rettigheter eller anstendige arbeidsforhold.