Begrensninger i Vikingmedlemskapet

Brudd på sikkerhetsforskrifter

Følgende utgjør brudd på sikkerhetsforskriftene:

  • Dersom kjøretøyet benyttes på islagt vann, eller settes igjen i terrenget.
  • Dersom føreren gjør seg skyldig i brudd på trafikklovgivingen.

Dersom det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene eller om selskapet skal betale noe, og i tilfellet hvor mye. Se forøvrig forsikringsavtalelovens § 4-8.

Medlemskapet/forsikringen gjelder ikke:

  • dersom kjøretøyet brukes til deltakelse i, eller trening til, hastighetsløp, fartsprøver og terrengkjøring.
  • dersom kjøretøyet brukes når det er underlagt kjøreforbud.
  • kjøretøy som er registrert som taxi, ambulanse, militær-, bud- og kjøreskolebil, eller benyttes til yrkesmessig kjøring.
  • ved krig, krigslignende hendelse, statlige tiltak, streik, lockout, blokade eller lignende hendelser, såkalt force majeure.
  • for skade eller fabrikasjonsfeil som leverandør eller annen svarer for i henhold til lov, garanti eller lignende.
  • for tjenester forsikringstaker har bestilt, uten godkjenning fra Viking. Se for øvrig under pkt. 7.